Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng

Trang web này đại diện cho một tài liệu pháp lý phục vụ như Điều khoản Sử dụng của chúng tôi và nó điều chỉnh các điều khoản pháp lý của trang web của chúng tôi, www.chemtradeasia.com, các tên miền phụ và bất kỳ ứng dụng liên quan đến web và di động nào (gọi chung là "Website") , do Công ty Tradeasia International Pte Ltd. sở hữu và điều hành

Các điều khoản viết hoa, trừ khi được định nghĩa khác, có ý nghĩa trong phần Định nghĩa bên dưới. Điều khoản Sử dụng này, cùng với Chính sách Bảo mật của chúng tôi, bất kỳ thỏa thuận cấp phép di động nào và các nguyên tắc được đăng tải khác trong trang web của chúng tôi, gọi chung là "Các Điều khoản Pháp luật", tạo thành toàn bộ và duy nhất thỏa thuận giữa bạn và Tradeasia International Pte Ltd và thay thế cho tất cả các thỏa thuận, tuyên bố, đảm bảo và hiểu biết liên quan đến trang web của chúng tôi và chủ đề chứa trong đây. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Pháp lý của chúng tôi bất cứ lúc nào mà không có thông báo cụ thể cho bạn. Các bản sao mới nhất của Các Điều Khoản Pháp Lý của chúng tôi sẽ được đăng trên Website của chúng tôi, và bạn nên xem lại tất cả các Điều khoản Pháp lý trước khi sử dụng Website của chúng tôi. Sau khi sửa đổi bất kỳ Điều khoản pháp lý của chúng tôi được đăng, bạn đồng ý bị ràng buộc với bất kỳ thay đổi như vậy cho họ. Do đó, điều quan trọng là bạn phải xem xét lại các Điều khoản Pháp lý của chúng tôi theo định kỳ để đảm bảo bạn vẫn đồng ý với chúng.

Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ đầy đủ và bị ràng buộc bởi Các Điều khoản Pháp lý của chúng tôi. Vui lòng xem lại chúng một cách cẩn thận. Nếu bạn không chấp nhận Các Điều Khoản về Pháp Lý của chúng tôi, đừng truy cập và sử dụng Website của chúng tôi. Nếu bạn đã truy cập trang web của chúng tôi và không chấp nhận Điều khoản của chúng tôi, bạn nên ngay lập tức ngừng sử dụng Website của chúng tôi. Bản cập nhật cuối cùng của Điều khoản Sử dụng của chúng tôi đã được đăng vào ngày 11 tháng 12 năm 2013.


Tuân thủ Pháp luật

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật, quy chế, pháp lệnh và các quy định hiện hành trong nước và quốc tế liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Tradeasia International Pte Ltd có quyền điều tra các khiếu nại hoặc báo cáo vi phạm các Điều khoản Pháp luật của chúng tôi và thực hiện bất kỳ hành động nào chúng tôi cho là phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc huỷ tài khoản thành viên của bạn, báo cáo bất kỳ hoạt động nghi ngờ bất hợp pháp nào cho các cán bộ thực thi pháp luật, nhà quản lý, bên thứ ba và tiết lộ bất kỳ thông tin nào cần thiết hoặc thích hợp cho những người hoặc thực thể liên quan đến hồ sơ, địa chỉ email, lịch sử sử dụng, tài liệu đã đăng, địa chỉ IP và thông tin giao thông của bạn, như được cho phép theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Sở hữu trí tuệ

Website của chúng tôi có thể chứa các nhãn hiệu dịch vụ hoặc thương hiệu của chúng tôi cũng như của các công ty con của chúng tôi hoặc các công ty khác, dưới dạng từ ngữ, đồ họa và biểu trưng. Việc bạn sử dụng Trang Web của chúng tôi không tạo thành bất kỳ quyền hay giấy phép nào để bạn sử dụng các nhãn hiệu / nhãn hiệu dịch vụ đó mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu dịch vụ / nhãn hiệu tương ứng. Website của chúng tôi cũng được bảo vệ theo luật bản quyền quốc tế. Việc sao chép, phân phối lại, sử dụng hoặc công bố bất kỳ phần nào của Website của chúng tôi đều bị nghiêm cấm. Việc bạn sử dụng Trang Web của chúng tôi không cấp cho bạn quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào trong Website của chúng tôi.


Liên kết tới trang web khác

Website của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các liên kết này được cung cấp chỉ nhằm mục đích tiện lợi cho bạn. Bằng cách kết nối với các trang web này, chúng tôi không tạo hoặc có liên kết hoặc bảo trợ các trang web của bên thứ ba đó. Việc đưa các liên kết trong Trang Web của chúng tôi không phải là bất kỳ sự chứng thực, đảm bảo, bảo hành hoặc khuyến nghị nào của các trang web bên thứ ba đó. Tradeasia International Pte Ltd không kiểm soát được các văn bản pháp luật và các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba; do đó, bạn truy cập bất kỳ trang web bên thứ ba nào có nguy cơ của riêng bạn.


Các điều khoản chung

Các Điều khoản Pháp luật của chúng tôi sẽ được coi như được thực hiện và thực hiện tại Singapore, Singapore và sẽ được quản lý và được hiểu theo luật Singapore, Singapore mà không phụ thuộc vào nguyên tắc xung đột pháp luật. Ngoài ra, bạn đồng ý chịu sự phán xét và thẩm quyền cá nhân của tòa án đó. Bất kỳ hành động nào của bạn đối với Trang web của chúng tôi, phải được thực hiện trong vòng một năm sau khi nguyên nhân của hành động phát sinh hoặc sẽ được miễn và hủy bỏ vĩnh viễn. Nếu bất kỳ phần nào trong Các Điều khoản Pháp luật của chúng tôi bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được, phần đó sẽ được hiểu là phù hợp với luật hiện hành và các phần còn lại vẫn có hiệu lực. Trong phạm vi mà bất kỳ Nội dung nào trong Website của chúng tôi mâu thuẫn hoặc không phù hợp với các Điều khoản Pháp luật của chúng tôi, Các Điều khoản Pháp luật của chúng tôi sẽ được ưu tiên. Việc chúng tôi không thi hành bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều Khoản về Pháp Lý của chúng tôi sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản đó cũng như quyền thi hành các điều khoản đó. Các quyền của Tradeasia International Pte Ltd theo Các Điều khoản Pháp luật của chúng tôi sẽ vẫn tồn tại khi chấm dứt Điều khoản Pháp luật của chúng tôi.

Báo giá miễn phí