Các điều khoản và điều kiện

Điều khoản sử dụng

Trang web này đại diện cho một tài liệu pháp lý đóng vai trò là Điều khoản sử dụng của chúng tôi và nó chi phối các điều khoản pháp lý của trang web của chúng tôi, www.chemtradeasia.com, tên miền phụ và mọi ứng dụng dựa trên web và di động được liên kết (gọi chung là "Trang web") , được sở hữu và điều hành bởi Tradeasia International Pte Ltd.

Các thuật ngữ viết hoa, trừ khi được định nghĩa khác, có nghĩa được chỉ định trong phần Định nghĩa bên dưới. Điều khoản sử dụng này, cùng với Chính sách bảo mật của chúng tôi, bất kỳ thỏa thuận cấp phép di động nào và các hướng dẫn được đăng khác trong Trang web của chúng tôi, gọi chung là "Điều khoản pháp lý", tạo thành toàn bộ và duy nhất thỏa thuận giữa bạn và Tradeasia International Pte Ltd, và thay thế tất cả các thỏa thuận khác, đại diện, bảo hành và hiểu biết đối với trang web của chúng tôi và các chủ đề có trong tài liệu này. Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản pháp lý của chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Các bản sao mới nhất của Điều khoản pháp lý của chúng tôi sẽ được đăng trên Trang web của chúng tôi và bạn nên xem lại tất cả các Điều khoản pháp lý trước khi sử dụng Trang web của chúng tôi. Sau khi bất kỳ sửa đổi nào đối với Điều khoản pháp lý của chúng tôi được đăng, bạn đồng ý bị ràng buộc với bất kỳ thay đổi nào như vậy đối với chúng. Do đó, điều quan trọng là bạn phải định kỳ xem lại Điều khoản pháp lý của chúng tôi để đảm bảo bạn vẫn đồng ý với chúng.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ đầy đủ và bị ràng buộc bởi Điều khoản pháp lý của chúng tôi. Vui lòng xem lại chúng cẩn thận. Nếu bạn không chấp nhận Điều khoản pháp lý của chúng tôi, không truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi. Nếu bạn đã truy cập Trang web của chúng tôi và không chấp nhận Điều khoản pháp lý của chúng tôi, bạn nên ngừng ngay việc sử dụng Trang web của chúng tôi. Bản cập nhật cuối cùng cho Điều khoản sử dụng của chúng tôi đã được đăng vào ngày 11 tháng 12 năm 2013.

 

Tuân thủ pháp luật

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật, đạo luật, pháp lệnh và quy định hiện hành trong nước và quốc tế về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Tradeasia International Pte Ltd có quyền điều tra các khiếu nại hoặc báo cáo vi phạm Điều khoản pháp lý của chúng tôi và thực hiện bất kỳ hành động nào chúng tôi cho là phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc hủy tài khoản Thành viên của bạn, báo cáo bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào bị nghi ngờ cho các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc khác bên thứ ba và tiết lộ bất kỳ thông tin cần thiết hoặc phù hợp với những người hoặc tổ chức đó liên quan đến hồ sơ, địa chỉ email, lịch sử sử dụng, tài liệu được đăng, địa chỉ IP và thông tin giao thông của bạn, như được cho phép theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

 

Sở hữu trí tuệ

Trang web của chúng tôi có thể chứa nhãn hiệu dịch vụ hoặc nhãn hiệu của chúng tôi cũng như của các chi nhánh hoặc công ty khác của chúng tôi dưới dạng từ ngữ, đồ họa và logo. Việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi không cấu thành bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào cho bạn sử dụng nhãn hiệu / nhãn hiệu dịch vụ đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu / nhãn hiệu dịch vụ tương ứng. Trang web của chúng tôi cũng được bảo vệ theo luật bản quyền quốc tế. Việc sao chép, phân phối lại, sử dụng hoặc xuất bản bởi bất kỳ phần nào của Trang web của chúng tôi đều bị nghiêm cấm. Việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi không cấp cho bạn quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào trong trang web của chúng tôi.

 

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các liên kết này được cung cấp chỉ để thuận tiện cho bạn. Bằng cách liên kết đến các trang web này, chúng tôi không tạo hoặc liên kết với, hoặc tài trợ cho các trang web bên thứ ba đó. Việc bao gồm các liên kết trong trang web của chúng tôi không cấu thành bất kỳ sự chứng thực, bảo đảm, bảo hành hoặc khuyến nghị nào của các trang web bên thứ ba đó. Tradeasia International Pte Ltd không kiểm soát các tài liệu pháp lý và thực hành quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba; như vậy, bạn có thể tự chịu trách nhiệm khi truy cập bất kỳ trang web bên thứ ba nào như vậy.

 

Điều khoản chung

Điều khoản pháp lý của chúng tôi sẽ được xử lý như thể nó được thực thi và thực hiện tại Singapore, Singapore và sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Singapore, Singapore mà không liên quan đến xung đột của các nguyên tắc pháp luật. Ngoài ra, bạn đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán cá nhân và địa điểm của các tòa án đó. Bất kỳ nguyên nhân hành động nào của bạn liên quan đến Trang web của chúng tôi, phải được đặt ra trong vòng một (1) năm sau khi nguyên nhân của hành động phát sinh hoặc bị từ bỏ và cấm vĩnh viễn. Nếu bất kỳ phần nào trong Điều khoản pháp lý của chúng tôi bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, phần đó sẽ được hiểu phù hợp với luật hiện hành và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực. Trong trường hợp bất kỳ Nội dung nào trong Trang web của chúng tôi xung đột hoặc không phù hợp với Điều khoản pháp lý của chúng tôi, Điều khoản pháp lý của chúng tôi sẽ được ưu tiên. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản pháp lý của chúng tôi sẽ không được coi là từ bỏ điều khoản đó cũng như không có quyền thực thi điều khoản đó. Các quyền của Tradeasia International Pte Ltd theo Điều khoản pháp lý của chúng tôi sẽ tồn tại khi chấm dứt Điều khoản pháp lý của chúng tôi.

Báo giá miễn phí